بازدید اعضای انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران از خودرو سازی بم


بازدید اعضای انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران از پست 230/132/20 کیلوولت باغینبازدید اعضای انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران از شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان


 بازدید اعضای انجمن از نیروگاه برق 2000 مگاواتی سیکل ترکیبی باغین


 


بازدید اعضای انجمن از پست فوق توزیع 132 به 20 کیلوولت شهاب کرمان