بازدید اعضای انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران از شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان


 بازدید اعضای انجمن از نیروگاه برق 2000 مگاواتی سیکل ترکیبی باغین


 


بازدید اعضای انجمن از پست برق 132/20 کیلو ولت کرمان