اعضای کارگروه امنیت شبکه هوشمند
ریاست کارگروه:
خانم دکتر مریم ایمانی آرانی

اعضای کارگروه:
1- آقای دکترمحمد تقی بهشتی
2- آقای دکتر روزبه رجبی
3- آقای دکترسید ابوالفضل حسینی
4- آقای دکترفردین میرزاپور