ریاست کمیته:
آقای مهندس هادی مدقق

اعضای کمیته:
1- 
مهندس جمشید بردبار
2- دکتر علیرضا فریدونیان
3- آقای دکترمهدی روحانی نژاد
4- آقای مهندس سیامک حسین خلج
5- 
مهندس نادر سالک گیلانی
6- دکتر آذین شجاعی
7- دکتر کیان یزدیان
8- دکتر محمدحسین رفان