ریاست کمیته:
آقای مهندس هادی مدقق

اعضای کمیته:
1- آقای مهندس اویسی
2- آقای مهندس خلج
3- آقای دکتر روحانی نژاد
4- خانم مهندس جمشیدی
5- آقای دکتر غرویان
6- آقای دکتر یزدیان
7- قای مهندس سالک
8- آقای مهندس رضاییان
9- آقای مهندس عادل محسنی
10- آقای مهندس مهدوی
11- آقای مهندس ریاضی