اعضای کمیته انتشارات و همایش ها
ریاست کمیته:
آقای دکتر مسعود رشیدی نژاد

اعضای کمیته:
1- آقای دکتر طاهرنیکنام
2- آقای دکترعلیرضا سیفی
3- آقای دکترمجید علومی
4- آقای دکترمحمد امین لطیفی
5-خانم دکتر مژگان ملاحسنی
6- آقای دکتر علی بدری
7- آقای دکتر حمید رادمنش
8- آقای دکترعلیرضا عسگرزاده
9- مهندس غیاث الدین
10- آقای مهندس برزین مهر
11- خانم دکتر مریم حجازی