ریاست کارگروه:
آقای دکتر قباد شفیعی

اعضای کارگروه:
1- آقای دکترمحمد شاهیده پور
2- آقای دکتر حسن بیورانی
3- آقای دکتر اشکان رحیمی کیان
4- آقای دکتر فرخ امینی فر
5- آقای دکتر رضا رزاقی
6- آقای دکتر محسن حمزه
7- آقای دکتر صالح محمدی
8- آقای دکتر فرزاد فردوسی
9- آقای دکتر گیو موکریانی
10- آقای دکتر فرهاد شاه نیا
11- آقای دکتر شهاب بهرامی
12- آقای دکتر محمدرضا حسام زاده