هیئت مدیره
اعضاء اصلی هیئت مدیره:
 دکتر محمود فتوحی فیروز آباد - دانشگاه صنعتی شریف
دکتر گئورک قره پتیان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دکتر علیرضا فریدونیان - دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
 دکتر مسعود رشیدی نژاد - دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مهندس مرتضی مهدوی -  بخش خصوصی
 دکتر مریم ایمانی آرانی - دانشگاه تربیت مدرس
 مهندس هادی مدقق - شرکت توانیر

اعضاء علی البدل هیأت مدیره:
 دکتر امیرصفدریان -  دانشگاه صنعتی شریف
 مهندس عزیز آقازاده - شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

بازرسان اصلی و علی البدل:
دکتر مجید بیات - دانشگاه شاهد
مهندس حبیب رستمی - سازمان جهاد دانشگاهی

رئیس دبیرخانه دائمی کنفرانس های انجمن شبکه هوشمند:
 دکتر محسن کلانتر - دانشگاه علم و صنعت