هیئت مدیره
اعضاء اصلی هیئت مدیره:
دکتر مسعود رشیدی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان -cv
دکتر علیرضا فریدونیان – عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - cv
مهندس هادی مدقق – شرکت توانیر - cv
مهندس جمشید بردبار -شركت الكترونيك افزارآزما - cv
دکتر قباد شفیعی – عضو هیات دانشگاه سنندج - cv
دکتر حمیدرضا بقایی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – cv
دکتر مهدی روحانی نژاد – شرکت مشاوران طیف شریف –  cv

اعضاء علی البدل هیأت مدیره:
مهندس عبدالرضا عزیزی - شرکت شارنور - cv
مهندس سیامک حسین خلج – شرکت موننکو ایران – cv


بازرسان اصلی و علی البدل:
دکتر محمود فتوحی فیروزآباد - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر گئورگ قره پتیان - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر