چارت سازمانی


ریاست انجمن :

دکتر مسعود رشیدی نژاد - عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرماننایب رئیس انجمن:

نایب رئیس انجمن: دکتر علیرضا فریدونیان – عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیخزانه دار:
خزانه دار: دکتر مهدی روحانی نژاد – شرکت مشاوران طیف شریف


 


بازرس:

دکتر محمود فتوحی فیروزآباد - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریفبازرس علی البدل:
دکتر گئورگ قره پتیان - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 

رئیس کمیته راهبردی:
دکتر مهدی روحانی نژاد – شرکت مشاوران طیف شریفرئیس کمیته آموزش و پژوهش:
مهندس عبدالرضا عزیزی - شرکت شارنوررئیس کمیته روابط بین الملل:
دکتر قباد شفیعی - عضو هیات علمی دانشگاه کردستانرئیس کمیته فناوری و صنعت:

مهندس هادی مدقق - مدیر کل دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف شرکت توانیررئیس کمیته انتشارات و همایش ها:

دکتر حمیدرضا بقایی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیررئیس کمیته عضویت و ارتباطات:

مهندس سیامک حسین خلج – شرکت مونتکو ایران


رئیس کارگروه دانشجویی:

دکترمحمد رضا صالحی زاده - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مرودشترئیس کارگروه توسعه:
مهندس عزیز آقازاده - مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

 رئیس دبیرخانه انجمن علمی شبکه هوشمند:
دکتر  آذین شجاعی

 رئیس دبیرخانه دائمی کنفرانس شبکه هوشمند انرژی:
دکتر محسن کلانتر - عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

 چارت سازمانی انجمن