چارت سازمانی


ریاست انجمن :

دکتر محمود فتوحی فیروزآباد - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریفنایب رئیس انجمن:

دکتر گئورگ قره پتیان - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیرخزانه دار:

دکتر علیرضا فریدونیان - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرئیس دبیرخانه دائمی کنفرانس شبکه هوشمند انرژی:

دکتر محسن کلانتر - عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعتبازرس:
دکتر مجید بیات - عضو هیات علمی دانشگاه شاهد


مسوول دبیرخانه انجمن:
مهندس مینا فرهمندرئیس کمیته راهبردی:

مهندس مرتضی مهدوی رئیس کمیته آموزش و پژوهش:

دکتر امیر صفدریان - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریفرئیس کمیته عضویت و ارتباطات:

مهندس عزیز آقازاده - مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق استان تهرانرئیس کمیته فناوری و صنعت:

مهندس هادی مدقق - مدیر کل دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف شرکت توانیررئیس کمیته انتشارات و همایش ها:

دکتر مسعود رشیدی نژاد - عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمانرئیس کارگروه روابط بین الملل:

دکتر قباد شفیعی - عضو هیات علمی دانشگاه کردستانرئیس کارگروه امنیت شبکه هوشمند:
دکتر مریم ایمانی آرانی - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس