معرفی انجمن
انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران در سال 1390 با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوری توسط برخی از اساتيد دانشگاهها و مهندسان برجسته و به منظور نيل به اهداف زیر تأسيس گردیده است:
- مشارکت در توسعه علمی- تخصصی کشور در زمينه شبکه هوشمند انرژی و ایجاد نقش مرجعيت علمی
- ایجاد پيوند صنعت و دانشگاه و کمک در ایجاد کسب و کارهای نو در حوزه شبکه هوشمند انرژی
- ایجاد یک شبکه گسترده اطلاعات به منظور ایجاد هم افزایی در زمينه شبکه هوشمند انرژی و توسعه تعاملات ملی
- جهت دهی پروژههای دانشجویی به منظور برطرف کردن نيازهای صنعت
- انجام پروژههای مشترک با صنعت و دانشگاه
- گزارش فعاليتهای علمی پژوهشی روز دنيا به علاقمندان در قالب سمينارها و کارگاههای آموزشی
- توسعه کمی و کيفی آموزشهای مرتبط در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مراکز آموزش مهارتی
- کمک به ارتقاء توانمندی صنعت کشور در زمينه شبکه هوشمند
- مشارکت در تصميم سازی کلان در حوزه شبکه هوشمند