مقالات کنفرانس شبکه های هوشمند 91 - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1- پخش بار ميكروگريدهاي مبتني بر مبدل ولتاژ بدون كنترل مركزي
چكيده - در ميكروگريدهاي مبدل منبع ولتاژي كه از دروپ فركانسي/ولتاژي استفاده ميكنند، كنترل كننده توان به منظور تقسيم مناسب توان
بار بر روي تمامي توليدات پراكنده، فركانس و اندازه ولتاژ خروجي را براساس مقدار متوسط توان اكتيو و راكتيو خروجي، كاهش ميدهد. اين روش
به منظور تقسيم مناسب توان بين تمامي ميكروسورس ها از فركانس و اندازه ولتاژ متغير به جاي لينك مخابراتي استفاده مي كند. از آنجايي كه در
اين روش، هيچ لينك ارتباطي وجود ندارد و اندازه و فركانس ولتاژ خروجي مبدلها در شرايط مختلف بار ثابت نيست، مدل PV و اسلك باس در
اين شبكه ها قابل استفاده نبوده و روش پخش بار مرسوم كه بر مدل اسلك باس استوار است، در اين شبكه ها قابل پياده سازي نيست. مطالعات
قبلي كه به ميكروگريدهاي مبدل منبع ولتاژي بدون كنترل كننده مركزي مي پرداختند، از شبيه سازي حوزه زمان به منظور محاسبه نقطه كار
استفاده ميكردند كه بسيار زمانگير است. اين مقاله يك روش جديد به منظور تشكيل معادلات پخش بار بدون درنظر گرفتن مدل PV و اسلك
باس ارائه ميدهد. اين معدلات در حالت پايا حل و نقطه كار سيستم محاسبه ميشود. روش ارائه شده بسيار سريعتر و راحتتر از محاسبات حوزه
زمان است. به منظور ارزيابي ، پاسخ زماني معادلات پيشنهادي با محاسبات حوزه زمان در نرمافزار PSCAD در يك شبكه نمونه مقايسه ميشود.
كليد واژه- پخش بار، توليدات پراكنده، دروپ فركانسي/ولتاژي و ميكروگريد.