ریاست کمیته :
دکتر قباد شفیعی


اعضای کمیته :
1.دکتر قباد شفیعی- رئیس کمیته
2.دکتر حسن بیورانی-دانشگاه کردستان
3.دکتر علیرضا فریدونیان-دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
4.دکتر گیوموکریانی-دانشگاه براتفورد انگلستان
5.دکتر محمد یغمایی-دانشگاه فردوسی مشهد
6.دکتر امجد انوری مقدم-دانشگاه آلبورگ دانمارک
7.دکتر صالح محمدی-دانشگاه ساکسيون هلند
8.دکتر محسن حمزه- دانشگاه تهران
9.دکتر حمیدرضا بقایی-دانشگاه امیرکبیر