ریاست کمیته:
آقای دکتر محمد رضا صالحی زاده

اعضای کمیته:
1- آقای دکتر عباپور
2- 
آقای دکتر رحیمیان

3- آقای دکتر علومی
4-خانم دکتر ملاحسنی پور
5- 
آقای دکتر رشدی نژاد

6- آقای دکترفریدونیان

7- آقای دکتربقایی