ریاست کمیته:
سرکار خانم دکتر ملاحسنی پور

اعضای کمیته:
1- آقای دکتر عباپور
2- 
آقای دکتر رحیمیان
3- آقای دکتر علومی

4- آقای دکتر رشیدی نژاد

5- آقای دکترفریدونیان

6- آقای دکتربقایی