راهنمای عضویت
انجمن پنج نوع عضويت با عناوين پيوسته، وابسته، دانشجويي، افتخاري وحقوقي دارد كه شرايط هر يك به شرح زير است:

عضويت پيوسته :
مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در يكي از رشته­ هاي رياضيات، برق، فناوري اطلاعات و كامپيوتر و رشته های وابسته  باشند،می توانند به عضویت پیوسته درآیند.

عضويت وابسته :
اشخاصی که دارای درجه كارشناسي هستندو مدت 5سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور  شاغل باشند.

عضويت دانشجوئي :
كليه دانشجويانی که در رشته های ریاضیات ،برق،فناوری اطلاعات و کامپیوتر و رشته های وابسته به تحصیل اشتغال دارند.

عضويت افتخاري :
شخصيت­هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان درزمینه های ریاضیات،برق ، فناوری اطلاعات و کامپیوتر حائز اهمیت خاص باشد،یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده ای نموده باشند.

عضويت حقوقي :
سازمانهايی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.

جهت اطلاعات بیشتر به بخش فرم عضویت مراجعه شود