ریاست کارگروه :
دکتر محمد رضا صالحی زاده
ریاست کارگروه :
مهندس عزیز آقازاده - مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق استان تهران