ریاست کارگروه :
دکتر محمد رضا صالحی زاده
ریاست کارگروه :
مهندس عزیز آقازاده - مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق استان تهران


کمیته ها شامل:
1-کمیته راهبردی
2-کمیته آموزش و پژوهش
3-کمیته عضویت و ارتباطات
4-کمیته فناوری و صنعت
5-کمیته انتشارات و همایش ها
6-کمیته روابط بین الملل
7-کمیته دانشجویی