اعضای کمیته راهبردی
ریاست کمیته :
دکتر مهدی روحانی نژاد – شرکت مشاوران طیف شریف

اعضای کمیته:
1- آقای دکتر سید محمد تقی بطحایی                                          7- آقای مهندس حبیب ترابی
2- آقای دکتر علی فتوت احمدی                                                 8- آقای مهندس بهنام بیات
3- آقای دکتر محمد رضا آقا ابراهیمی                                          9- آقای مهندس عزیز آقازاده
4- آقای دکتر رضا قادری                                                          10- آقای مهندس هادی مدقق
5- آقای دکتر مجید زندی                                                         11- آقای دکتر محمدرضا پاکروان
6- آقای مهندس حمید محمدی                                                  12- آقای مهندس بابک منفرد