اعضای کمیته عضویت و ارتباطات
ریاست کمیته:
مهندس سیامک حسین خلج

اعضای کمیته:
1- خانم مهندس منصوره شفیعی
2- آقای مهندس رضا منصوری یگانه
3- آقای مهندس بابک کاشانی زاده
4- آقای دکتر حامد احمدی
5- آقای مهندس ولی ا... ناصری
6- آقای مهندس بهرام ناصری