اعضای کمیته آموزش و پژوهش
ریاست کمیته:
مهندس عبدالرضا عزیزی

اعضای کمیته:
1. مهندس عبدالرضا عزیزی – رییس کمیته
2. دکتر محمد رضا آقا ابراهیمی – دانشگاه بیرجند
3. دکتر حبیب الله اعلمی – پژوهشگاه نیرو
4. دکتر حبیب رجبی مشهدی – دانشگاه فردوسی
5. دکتر مجید زندی – دانشگاه شهید بهشتی
6. دکتر حمید شاه عالمی – دانشگاه گیلان
7. دکتر علیرضا فریدونیان – دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
8. دکتر محمدرضا صالحی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت (فارس)
9. دکتر محسن صنیعی – دانشگاه شهید چمران
10. دکتر حیدر علی طالبی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
11. دکتر رضا قادری – دانشگاه شهید بهشتی
12. دکتر فرید قادری – دانشگاه تهران
13. دکتر سعیدالله مرتضوی – دانشگاه شهید چمران
14. مهندس حسین فریدنی – فعال در حوزه آموزشهای اینترنتی