اعضای کمیته آموزش و پژوهش
ریاست کمیته:
مهندس عبدالرضا عزیزی

اعضای کمیته:
1-  آقای دکترفرخ امینی فر
2- آقای دکتر علی بدری
3- آقای دکتر محسن حمزه
4- آقای دکتر محمد رستگار
5- آقای دکتر علیرضا فریدونیان
6- آقای دکتر محمد امین لطیفی
7- آقای دکتر بهنام محمدی
8- آقای دکتر معین معینی اقطاعی
9- آقای دکتر وحید وحیدی نسب