گالری تصاویر
سمینار داده‌کاوی در صنعت برق


جلسه هوشمندسازی شهرک های صنعتی استان کرمان
 


بازیدید اعضای شورای اجرایی انجمن از مجموعه صنعتی  و معدنی  صنایع سنگ آهن ایران


 تصاویر کارگاه آشنایی مقدماتی با اتوماسیون صنعتی(PLC)
 

تصاویر دوازدهمین کنفرانس شبکه هوشمند انرژیگالری تصاویر 1401