صورت جلسه های انجمن
برای مشاهده مفاد صورت جلسه ها بر روی عنوان آن ها کلیک نمایید.

صورتجلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 25/12/1400
صورتجلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 27/11/1400
صورتجلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 29/10/1400

صورتجلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 1/10/1400
صورتجلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 26/8/1400
صورتجلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 28/7/1400
صورتجلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 30/6/1400
صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران 24/5/1400
صورتجلسه کمیته اجرای انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 29/3/1400
صورتجلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 5/3/1400
صورتجلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 1/2/1400