صورت جلسه های انجمن
برای مشاهده مفاد صورت جلسه ها بر روی عنوان آن ها کلیک نمایید.

صورتجلسه هیات مدیره 1401

صورتجلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 1401/1/31
صورتجلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 1401/4/1
صورتجلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 1401/4/21
صورتجلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 1401/4/29
صورتجلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 1401/6/30
صورتجلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 1401/8/04
صورتجلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 1401/9/02
صورتجلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 1401/10/07
صورتجلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 1401/10/29


صورتجلسه هیات مدیره 1400

صورتجلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 25/12/1400
صورتجلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 27/11/1400
صورتجلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 29/10/1400

صورتجلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 1/10/1400
صورتجلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 26/8/1400
صورتجلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 28/7/1400
صورتجلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 30/6/1400
صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران 24/5/1400
صورتجلسه کمیته اجرای انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 29/3/1400
صورتجلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 5/3/1400
صورتجلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 1/2/1400