تماس با ما

آدرس دبیرخانه:


تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دادمان، پژوهشگاه نیرو، ساختمان فناوری، مرکز توسعه فناوری شبکه هوشمند
کد پستی: 1468613113
صندوق پستی: 14665517

تلفن: 88364620
فاکس: 88361600
وب سایت: www.isosg.ir
پست الکترونیکی: info@isosg.ir